เตือนภัย!!!

 ระวังโดนฉกข้อมูลกลางอากาศ

    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาส

ใช้โน้ตบุ๊กเชื่อมต่อเน็ตผ่าน

ฮอตสปอต ไวไฟ ล่าสุด

ฮอตสปอต (Hot Spots)

 เตือนว่า ข้อมูลของคุณอาจ

ถูกลัก ลอบเอาไปได้ ความจริงข้อนี้

มีเหตุผลเนื่องจากฮอตสปอต

ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้มีการเข้ารหัส

ดังนั้น ข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบ

ไร้สายของคุณสามารถถูกดักจับ

ในระหว่างที่มันเดินทางในอากาศ

ได้อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ใดก็ตาม

ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลในการติดต่อ

เช่นเว็บไซต์ธนาคาร จะยังคง

ปลอดภัยแม้ผู้ไม่หวังดีจะยังคง

เห็นข้อมูลของคุณที่ลอยอยู่ใน

อากาศ แต่ก็ไม่สามารถตีความ

หมายออกมาได้
ในกรณีที่คุณต้องเชื่อมต่อกับ

ฮอตสปอตที่ไม่ได้มีการเข้ารหัส

และต้องการความปลอดภัย

คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลของ

คุณโดยเซตอัพ VPN

(Virtual Private Network)

 ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถช่วยจัด

การเรื่องนี้ให้คุณได้ แต่โดยส่วน

ตัวผมไม่ใช้ฮอตสปอตเพื่อการอื่น

 นอกจากท่องเว็บเพียงอย่างเดียว

เนื่องจากมันเสี่ยงต่อการถูกดักจับ

ข้อมูลมากทีเดียว เพราะฉะนั้น

ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่า

ทิปจากหนังสือ Computer.Today